ورود | عضويت يكشنبه 11 مرداد ماه 1394
 

 *** سال 1394 سال دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی مبارک باد ***

  تصوير 
آموزش الکترونیک

Module Border Module Border
   

 


Module Border Module Border
ساير سايت ها
     
آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی - دوشنبه 13 آذر ماه 1391
آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی به پیوست می باشد   بيشتر...

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی - شنبه 15 تیر ماه 1392
به پیوست موجود می باشد   بيشتر...

  مطالب خواندنی 
کيفيت زندگي کاري - شنبه 20 تیر ماه 1394
توجهی که اکنون به زندگی کاری می شود بازتابی است ازاهمیتی که همگان برای آن میگذارند چنین می نماید که شماربسیاری ازکارکنان ازکارخود ناراضی ،ودرپی کار معنی دارتر هستند ،کارکنان درخواست دارند ،درپیامدهای اقتصادی وغیراقتصادی کارهایشان تغیراتی داده شود،درنزد آنهااهمیت پاداشهای غیراقتصادی درمقایسه با اهمیت پاداشهای اقتصادی درحال افزایش است.بویژه درنزد کارکنانی که ازآموزش وپرورش بالایی بهره مند هستند،چنین به نظرمی رسد که نیاز شدیدی به بهترکردن کیفیت زندگی کاری آنان وجود دارد.(دولان وشولر1998،ترجمه طوسی 1377)واینکه کیفیت زندگی کاری کلید موفقیت درهر سازمان است(محبعلی 1376)وچنانچه کیفیت زندگی کاری رایکی ازفنون بهبودسازمانی بدانیم(کاسیو1995)شماری ازآگاهان براین باورند که بخشی ازرکود بهره وری وکاهش کیفیت محصول دربرخی ازکشورهای بزرگ صنعتی ناشی ازکاستی های کیفیت زندگی کاری وتغیراتی است که درعلاقمندیها ورجحانهای کارکنان پدید آمده است.هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار می شود وآنان فرصت بیان اندیشه های خود راداشته باشند ودرتصمیم گیریها بیشتردخالت کنند،واکنشهای مناسب ومطلوبی ازخود نشان خواهند داد.به سخن کوتاه توجه به کیفیت زندگی کاری وبهره وری به طور معمول یعنی تاکید برروشهایی که سازمان رادگرگون می سازد تا دخالت در کارومیزان فعالیت آنان رافزونی بخشد.وفشارعصبی وترک خدمت وغیبت را کاهش دهد.چنین می نماید که بطورهمزمان به همه این هدفها دست یافت.(دولان وشولر1998،ترجمه طوسی1377)آموزش وپرورش از مهم ترین نهادهای اجتماعی می باشد.درواقع،کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد آموزش وپرورش بستگی دارد.آموزش وپرورش درپروراندن فرد ودربالنده کردن جمع نقشحیاتی دارد. شناسایی استعدادها وایجاد شرایط لازم برای شکوفایی آنها درزمینه های مختلف ورشد موزون ومتعادل انسان در جنبه های عقلانی،عاطفی،اجتماعی وجسمانی مسئولیت های سنگینی است که آموزش وپرورش باید به انجام برساند.به علاوه نهاد آموزش وپرورش،باید نسل آینده را با ارزش های اجتماعی آشناکند،مبانی سازگاری اجتماعی را به آنها بیاموزد،درتحکیم مبانی اخلاق فردی واجتماعی کوشش کند،آنها رابه فرهنگ جامعه خودآگاه سازدو باایجاد مهارتهای هنری،علمی وفنی یکایکشان رابرای عضویت موثر،مفید وسازنده درجامعه آماده کند.آموزش وپرورش باید به رشدقوه قضاوت  

يادگيري سازماني - شنبه 20 تیر ماه 1394
سابان یادگیري سازمانی را یک جزء مهم و حیاتی براي نوآوري می داند که از طریق آن محصول جدید توسعه می یابد. او پیشنهاد می کند، قبل از اینکه سازمان بتواند رفتار نوآورانه اش را بهبود بخشد، مدیریت باید یادگیري رایج در سازمان را تحلیل کند (پترا و همکاران، 2002). یادگیري سازمانی به عنوان ظرفیت جمعی مبتنی بر فرآیندهاي شناختی و تجربی تعریف می شود و شامل کسب، تسهیم و بهینه سازي دانش است (گیلبرت و همکاران، 2007). یادگیري سازمانی از خلاقیت، ایده ها و دانش جدید حمایت می کند و توانائی درك و استفاده از آنها را افزایش می دهد. هدف اصلی خلاقیت سازمانی، خلق دانش و کاربردهاي جدید مرتبط با بهبود سازمانی است (آرانگو و همکاران، 2007). نقش یادگیري در خلاقیت و نوآوري، می تواند بصورت حفظ دانش درباره فعالیتها و تجربیات قبلی تعریف شود، از اینرو یادگیري نظامند از تجربیات گذشته، زیر بناي اساسی مدیریت موثر فرآیندهاي بهبود و توسعه محصول جدید و نوآوري است (پترا و همکاران، 2002). محیط هاي داخلی و خارجی سازمانها، منابع الهام بخشی براي خلاقیت هستند. سازمانها با الهام گرفتن از عناصر موجود در محیط خود، می توانند خلاقیت خود را تقویت کنند . خلاقیت و نوآوري با کسب دانش از منابع مختلف و به کارگیري آن در سازمان امکان پذیر است. از اینرو، سازمانها تلاش می کنند تا عملکرد خلاقیت را از طریق بهبود پایه هاي دانش خود، توسط سازگاري با نیازهاي مشتریان و یادگیري جهشی ارتقا دهند (گیلبرت و همکاران، 2007). در واقع، دیدگاه هاي ارائه شده در بیان و توصیف نوآوري، دلالت بر آن دارند که نوآوري بر پایه و بستر دانش و یادگیري سازمانی به منصه ظهور می رسد. براي مثال (هالت ) ، نوآوري و ایجادخلاقیت را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندي براي استفاده از دانش یا اطلاعات به منظور ایجاد یا معرفی چیزهاي تازه و مفید بکار برده است (حسینی، 1378). گسترش سریع فناوري، دسترسی همگانی به اطلاعات، فرو ریختن مرزهاي جغرافیایی دانش،پدیده جهانی شدن، افزایش چشمگیر تقاضاي اجتماعی براي ورود به آموزش عالی و رشد سازمان هاي صنعتی و تجاري براي مقابله با بحرانها، ناملایمات و تهدیدها و همچنین بقاي خویش و دوام در این دنیاي پر رقابت امروزي نیاز به یادگیري را به وضوح نشان می دهند .اگر چه وجود فناوري پیشرفته، فضاي مناسب، تجهیزات روز و سرمایه هاي مادي و مالی ا  

ويژگي هاي منحصر به فرد مدير در عصر حاضر - شنبه 20 تیر ماه 1394
مدير همانند آموزگار : سازمانها كم كم بايد تغيير فرهنگ را پذيرا شوند. يعني به جاي نظام سلسله مراتبي، سيستم مديريت مشاركتي را جايگزين سازند. مديريت مشاركتي بيش از هر چيز، يك راه انتشار شور و شوق و توسعه خلاقيت در سازمان است و هدفش ارتقا انرژي به نحوي است كه نشان دهد كه بيش از سازمانهاي استبدادي كارآيي دارد. حضور مدير ارشد درميان گروه مديران شباهت به آموزگاري دارد كه از اينكه در بين شاگردانش نفر اول است لذت مي برد. ازطرف ديگر، وظيفه يك آموزگار، آموزش شاگردانش به بهترين صورت ممكن است. آموزان ياد مي دهد و اين دقيقاً شبيه وظيفه يك مدير اجرايي است در چارچوب مديريت مشاركتي. مديراجرايي در اين موقعيت سعي مي كند قابليتها و عملكرد افراد تحت سرپرستي خود را به گونه اي توسعه دهد كه حتي بهتر از خودش باشند. نقش آموزش دهنده مدير ارشد وقتي بيشتر مي شود كه او يك مدير مبتدي را درجايگاه درستش قرار دهد و براي او يك هدف مشخص درنظر گيرد. اما مدير تازه كار راهي را درپيش مي گيرد كه با مسير مشخص شده توسط مدير ارشد متفاوت باشد، و درنتيجه به نظر برسد كه انتخاب اين مدير بيهوده بوده و يك نوع تلف كردن وقت و منابع است. مديريت مشاركتي دربرخورد با اين مسئله غامض اجازه مي دهد كه مدير تازه كار چنانچه مشتاق باشد مسير انتخابش را طي كند، اما همچون يك مدرس پرواز كه امكان مي دهد تا خلبان مبتدي پرواز داشته باشد، ولي همواره مواظب است تا او سقوط نكند، به مدير تازه كار مجال مي دهد تا راه خودش را برود، اما هيچ وقت نخواهد گذاشت تا وي فروافتد. هرچند تصميم گيري در اين زمينه مشكل است ولي از يك جهت، مدير تازه كار تجربيات مهمي به دست مي آورد (و حتي مدير ارشد هم ممكن است چيزهاي جديدي بياموزد) و از جهت ديگر، چنانچه مدير ارشد در روش خود سماجت كند و مدير تازه كار را مجبور سازد تا راهي را كه او مي گويد طي كند، ديگر مدير مشاركتي نخواهد بود، بلكه همچون يك فرد مستبد عمل كرده است. اجازه دهيد كمي مكث كنيم و روش قديمي مستبدانه را با روش جديد مشاركتي مقايسه كنيم. تفاوت آنها در دو وجه خود را نشان مي دهد. اول آنكه آنها به كاركنان چگونه مي نگرند؟ دوم آنكه آنها نقش خود را در انجام كار چگونه مي بينند؟ يك فرد مستبد به كاركنان همچون «شي» نگاه مي كند (داگلاس مك گـرگور). ازنظر اين گونه مديران، كاركنان همچون ابزاري هستند كه خريداري شد  


Module Border Module Border
  تصوير 

Module Border Module Border
اطلاعيه های دانشجویان جدیدالورود
قابل توجه دانشجويان ورودي بهمن 93
جهت راهنمایی ثبت نام روی گزینه بیشتر کلیک نمایید.   بيشتر...

کتاب راهنماي دانشجويان جديد الورود سال1393
جهت مشاهده کتاب مذکور روي گزينه بيشتر کليک نمايد.   بيشتر...

ثبت نام پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی ( بدون آزمون ) دانشگاه پیام نور
مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور از زمان ثبت نام پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی ( بدون آزمون ) دانشگاه پیام نور از تاریخ 9 لغایت 14 بهمن ماه به صورت غیرحضوری و از طریق سایت http://reg.pnu.ac.ir/m خبر داد .  

اخبار های مهم سازمان مرکزی
   
اخبار پيام نور استان اصفهان
   
  اطلاعيه ها 
آغاز ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی پیام نور خمینی شهر - سه شنبه 30 تیر ماه 1394
آغاز ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی(مردادماه94)در رشته های حقوق ،حسابداری ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت جهانگردی و مهندسی فن آوری اطلاعات برای ثبت نام به سایتwww.sanjesh.orgمراجعه نمایید.  

برگزاری کلاس های مربیگری و داوری زیر نظر فدراسیون های ورزشی - سه شنبه 30 تیر ماه 1394
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اداره کل تربیت بدنی به آدرس http://sport.pnu.ac.ir مراجعه و یا با شماره02122485327 تماس حاصل فرمایند.  

نکات مهم در خصوص برگزاری مسابقات قرآن ویژه اساتید و کارکنان - سه شنبه 30 تیر ماه 1394
بخش شفاهی : 1- مرحله استانی بخش شفاهی مسابقات در نیمه ی آخر مرداد ماه در محل ستاد استان برگزار خواهد شد. 2- نفرات اول کلیه رشته ها در دوره گذشته(هجدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت- آذربایجان غربی ) مجاز به شرکت در همان رشته نمی باشند. ضمناً نفرات اول حفظ کل نیز مجاز به شرکت در هیچ یک از رشته های حفظ نمی باشند. 3- در کلیه رشته ها رقابت بین اساتید و کارکنان توامان و در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد. 4- عزیزان شرکت کننده فقط در رشته ثبت نامی در سایت مسابقات مجاز به امتحان هستند و در صورتی که شخصی در سایت مسابقات ثبت نام ننموده باشد مجاز به شرکت در مسابقات نیست . 5- هر داوطلب در هر بخش صرفاً مجاز به شرکت در یک رشته می باشد . 6- زمان برگزاری مرحله کشوری مسابقات متعاقباً اعلام خواهد شد . بخش کتبی : 1- نحوه شرکت در آزمون بخش کتبی مسابقات قرآن از طریق سایت جشنواره pnuquran.ir اعلام خواهد شد. 2- آزمون مرحله اول رشته های بخش کتبی جشنواره از 20 لغایت 27 مرداد در بستر اینترنت به صورت غیر حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد . 3- مرحله دوم آزمون بخش کتبی مطابق مرحله اول و در هفته اول شهریور ماه، بین پذیرفته شدگان مرحله اول برگزار خواهد شد. 4- برگزیدگان نهایی بخش کتبی از طریق سایت جشنواره اعلام خواهد شد. 5- به کلیه برگزیدگان این بخش گواهینامه جشنواره ارائه خواهد شد. 6- Pdf منابع رشته های کتبی در سایت مسابقات قرار داده شده. بخش پژوهشی : 1- داوطلبان این بخش از 20 تیرماه لغایت 15 مرداد ماه می توانند مقاله خود را در پروفایل خود در سایت مسابقات بارگزاری و به دبیرخانه ارسال نمایند. 2- نتایج داوری مقالات از طریق سایت جشنواره تا پایان شهریور ماه اعلام خواهد شد. 3- به کلیه شرکت کنندگان این بخش گواهینامه جشنواره ارائه خواهد شد . 4- - مقالات برگزیده در کتاب مجموعه مقالات جشنواره، چاپ و گواهینامه اعلا داده خواهد شد .  

«نهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور» - چهارشنبه 24 تیر ماه 1394
مهلت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه و زمان جشنواره آبان ماه 94 می باشد و جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در جشنواره مذکور به آدرس WWW.Titr9.ir مراجعه فرمایند  

سايت نشريه شاخص ها و نماگردهاي اقتصادي و اجتماعي استان اصفهان - چهارشنبه 24 تیر ماه 1394
سايت نشريه شاخص ها و نماگردهاي اقتصادي و اجتماعي استان amar.ostan-es.ir  

جشنواره سازه هاي ماکاروني در آبان ماه 94 - شنبه 20 تیر ماه 1394
اولين جشنواره سازه هاي ماکاروني آبان ماه 94به ميزباني دانشگاه پيام نور استان کرمانشاه برگزار مي گردد.  

ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسي - يكشنبه 14 تیر ماه 1394
بر اساس خبر روابط عمومي پيام نور استان اصفهان، ثبت نام بدون آزمون( بر اساس سوابق تحصيلي) دوره کارشناسي ،از اوايل مرداد ماه94 آغاز مي شود.  

اشتغالزايي دانشجويان متخصص از طريق احداث جايگاههاي سوخت کوچک - چهارشنبه 10 تیر ماه 1394
علاقمندان مي توانند به پست الکترونيکي vahedesamandehivabazresi@yahoo.com مراجعه نمايند.  

سومين مسابقات ملي اذان دانشجويي - چهارشنبه 10 تیر ماه 1394
دانشجويان علاقمند به شرکت در سومين مسابقات ملي اذان دانشجويي مي توانند به سايت azan.khi.ac.irمراجعه نمايند . مهلت تا 20 تير94  

آیین نامه آموزشی طرح ضیافت اندیشه دانشجویی - چهارشنبه 27 خرداد ماه 1394
باسمه تعالی آیین نامه آموزشی طرح ضیافت اندیشه دانشجویی تابستان 94 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان به منظور ارائه، تعمیق و در دسترس قرار دادن دانش¬ها و مهارت¬های گوناگون علمی، فرهنگی و معرفتی برای دانشجویان علاقمند اقدام به برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویی نموده است که دستورالعمل آموزشی آن به شرح ذیل می¬باشد: الف) دوره شامل دو مرحله آموزش مجازی و شرکت در اردوی فرهنگی می باشد که حضور در هر دو مرحله از دوره مربوطه برای کلیه دانشجویان الزامی است. تبصره: عدم شرکت در اردوی فرهنگی به منزله حذف از دوره می¬باشد. ب) میانگین کل دوره کسب نمره 20 می¬باشد که اخذ 16 نمره آن از طریق شرکت در کلاسهای غیر حضوری و اخذ 4 نمره باقیمانده حضور در اردوی فرهنگی در نظر گرفته شده است. امتیازات دوره طرح ضیافت اندیشه دانشجویی: - معادل سازی 4 واحد از دروس عمومی معارف (کلیه رشته ها) به صورت عناوین آزاد و مورد نیاز دانشجویان - اعطای گواهی معتبر پایان دوره برای هر عنوان درسی از سوی مرکز آموزش¬های مجازی دانشگاهیان نهاد - استفاده از فضای فرهنگی- تربیتی اردوی پایان دوره پ) تعداد کل سرفصل های آموزشی دوره 8 عنوان درسی مشتمل بر جلسات 20 دقیقه ای طراحی شده است که شامل موارد ذیل می¬باشد: ردیف عناوین درسی تعداد جلسات استاد مربوطه نمرات مربوطه 1 جریان شناسی فرهنگی و ضد فرهنگی 13 جلسه جناب آقای دکتر خسروپناه 3 نمره 2 جریان شناسی رسانه 5 جلسه جناب آقای دکتر سادات 1 نمره 3 گفتارهایی پیرامون ولایت فقیه 10 جلسه جناب آقای رحیم پور ازغدی 3 نمره 4 معاد شناسی 14 جلسه جناب حجه الاسلام و المسلمین عالی 3 نمره 5 آشنایی با احکام عمومی 4 جلسه 1 نمره 6 مهارت¬های زندگی 22 جلسه جمعی از اساتید 3 نمره 7 انسان موفق 16 جلسه جناب آقای دکتر فرهنگ 1 نمره 8 مفهوم شناسی جنگ نرم 5 جلسه جناب آقای دکتر پرویز امینی 1 نمره ت) لازم به ذکر است هر کدام از سرفصل¬های آموزشی دارای امتیاز متفاوت می¬باشد، (همانگونه که در جدول بالا قابل مشاهده است) که هر دانشجو با انتخاب آنها ملزم است حداقل 10 نمره جهت گذراندن کل دوره ارائه نماید. ج) همچنین قابل ذکر است، دانشجویان پس از مطالعه دروس، لازم است به سوالات آزمون هر درس پاسخ داده و گواهینامه قبولی هر عنوان درسی را از سامانه آموزش مجازی اخذ  

المپياد ورزشي دانشجويان پسر و دختر - چهارشنبه 27 خرداد ماه 1394
دانشجويان داراي مقام و توانايي در زمينه هاي ورزشي ،مي توانند براي ثبت نام و گروه بندي در زمينه تخصصي به آقاي مهندس اسدي مسوول تربيت بدني پيام نور مرکز اصفهان مراجعه نمايند .(جهت شرکت در المپياد ورزشي دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور کشور ،حداکثر تا تاريخ 94/4/10)  

راه اندازی سامانه آموزش از راه دور واحد خمینی شهر - چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 1392
سامانه آموزش از راه دور واحد خمینی شهر راه اندازی گردید lmskm.ir  

همایش ملی آسیب شناسی - شنبه 22 فروردین ماه 1394
اساتید و دانشجویانی که مایل به شرکت در همایش آسیب شناسی دین باوری جوانان هستند می توانند به سایت dinbavari.spnu.ac.ir مراجعه نمایند.  

همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات - پنج شنبه 21 اسفند ماه 1393
علاقمندان به شرکت در همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش وپرورش به سایت conf.Isfedu.irمراجعه نمایند.   بيشتر...

راه اندازی بخش مشاوره دانشگاه - چهارشنبه 01 بهمن ماه 1393
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بخش مشاوره توسط حاج آقا مکتوبیان امام جماعت دانشگاه هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه تشکیل می گردد.دانشجویان خواهرمی توانند در زمینه های مختلف در دفتر مشاور سوالات خود را مطرح از حضور مشاور استفاده نمایند.  

کتابخانه دیجیتال قابل توجه دانشجویان - يكشنبه 05 آبان ماه 1392
(استفاده از کتابخانه دیجیتال) امکان دسترسی کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور به کتابخانه دیجیتال از طریق پایگاه اینترنتی http://dlib.pnu.ac.ir فراهم گردیده است. (نام کاربری=شماره دانشجویی 9 رقمی - کلمه عبور=کد ملی دانشجو)   بيشتر...


Module Border Module Border
آدرس دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهر
خمینی شهر - منظریه - روبروی پارک بهشت - بلوار بهشت غربی - روبروی مسجد الرسول - پیام نور واحد خمینی شهر -کدپستی 8419141137 شماره تماس 03133660600 ریاست نمابر 03133660400
 
  اطلاعيه ها 
دست يابي انجمن علمي دانشجويي مديريت بازرگاني به عنوان تلاشگر در حوزه سايت و وبلاگ - چهارشنبه 27 خرداد ماه 1394
دست يابي انجمن علمي دانشجويي مديريت بازرگاني به عنوان تلاشگر در حوزه سايت و وبلاگ ششمين جشنواره استاني حرکت دانشگاه پيام نور استان اصفهان را به کليه دانشجويان دانشگاه پيام نور خميني شهر تبريک مي گوييم و توفيق روز افزون را براي دست اندر کاران آن انجمن خواهانيم.  


Module Border Module Border
  تصوير 

Module Border Module Border
عبارت:  جستجو

جشن جدیدالورودهای سال 93
   
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا